Lobster B.L.T.

Soft Grilled Pita, Sakura Pork Belly, Heirloom Tomato, Chorizo Mayo & French Fries.